Regulamin wypożyczalni

 1. Wypożyczalnia strojów prowadzi usługi wypożyczenia kostiumów, strojów przebrań dla klientów indywidualnych i biznesowych zwanych dalej Wypożyczającym.
 2. Wypożyczający korzystając z usług Wypożyczalni oznajmia, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w pełni go akceptuje i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 3. Wypożyczając lub rezerwując Wypożyczający podaje nr i nazwę stroju znajdujący się pod zdjęciem wybranego stroju z galerii przedstawionej na stronie Wypożyczalni.
 4. Za wypożyczenie stroju Wypożyczalnie pobierają od Wypożyczającego opłatę zgodną z aktualnym cennikiem Wypożyczalni adekwatną do zadeklarowanego przez Wypożyczającego okresu wypożyczenia. Opłatę za wypożyczenie Wypożyczający uiszcza z góry, za cały okres wypożyczenia, w momencie wypożyczenia stroju.
 5. Koszt wypożyczenia stroju  za dobę wynosi 35 zł – stroje dla dzieci, 40 zł – stroje dla dorosłych, lub cena wskazana w opisie zdjęcia, plus kaucja 50 zł-stroje dla dzieci, 50 zł-stroje dla dorosłych, która zwracana jest Wypożyczającemu w dniu zwrotu stroju.
 6. Ponieważ nie każdy strój ma w komplecie dodatek, dlatego dodatki typu kapelusz, korona, wianek, szabla, pistolet peruka itp. mogą się różnić od przedstawionych na zdjęciu,
 7. Wypożyczeniu podlegają również same dodatki, cena za dobę od 5 zł – 10zł plus kaucja 10 zł.
 8. Wypożyczalnia prowadzi rezerwację strojów na dzień podany przez Wypożyczającego. Wypożyczalnia w chwili rezerwacji pobiera opłatę stanowiącą część opłaty za wypożyczenie. Opłata ta nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji. Rezerwacje uznaje się za ważną w chwili uiszczenia w/w opłaty (bezpośrednio w Wypożyczalni lub na konto bankowe) oraz potwierdzenia przez pracownika Wypożyczalni dostępności stroju na żądany termin wypożyczenia.
 9. W momencie wypożyczenia (bądź rezerwacji) Wypożyczający zobowiązany jest okazać dowód osobisty pracownikowi Wypożyczalni i podać Wypożyczalni swoje aktualne dane osobowo – adresowo – telefonicznie oraz podpisać Umowę Wypożyczenia.
 10. Wypożyczający może ubiegać się o rabat po okazaniu, w momencie wypożyczenia Karty Rodziny Wielodzietnej, Rodziny 3+.
 11. Strój uważa się za wypożyczony z chwilą, gdy opuści on teren Wypożyczalni.
 12. W chwili odbioru stroju Wypożyczający jest zobowiązany skontrolować stan wypożyczanego stroju i zgłosić pracownikowi Wypożyczalni ewentualne zniszczenia stroju (plamy, dziury itp.).
 13. Wypożyczający zobowiązuje się do używania strojów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz nie dokonywania w nich zmian ani przeróbek bez zgody pracownika Wypożyczalni.
 14. Usługa wypożyczenia trwa od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu stroju do Wypożyczalni lub do momentu rozliczenia się z Wypożyczalnią (w przypadku nie dokonania zwrotu stroju, zwrócenia w terminie późniejszym, niż został ustalony w chwili wypożyczenia lub/i zwrócenia niekompletnego bądź zniszczonego stroju).
 15. Wypożyczone stroje powinny być zwrócenie w umówionym terminie w stanie kompletnym i nie pogorszonym w stosunku do stanu, w jakim zostały one wypożyczone.
 16. W przypadku nie dokonania zwrotu lub zwrotu niekompletnego stroju Wypożyczający zobowiązany jest uiścić kwotę stanowiącą równowartość kosztów związanych z odkupieniem bądź odtworzeniem stroju. Kwotę tę ustala pracownik Wypożyczalni.
 17. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za wypożyczony strój od momentu wypożyczenia do chwili zwrotu stroju pracownikowi Wypożyczalni.
 18. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia stroju Wypożyczający jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z naprawą zaistniałych szkód. Kwotę tę ustala pracownik Wypożyczalni na podstawie oceny szkód.
 19. Za każdą dobę zwłoki od ustalonego terminu zwrotu pobierana jest opłata w wysokości 10zł za dobę. W przypadku gdy zwłoka będzie dłuższa niż 7 dni, opłata za każdą dobę zwłoki będzie wynosiła 150% ceny wypożyczenia stroju. W przypadku zwłoki dłuższej niż 30 dni, kwota zaległej należności w wysokości 150% ceny wypożyczenia pomnożonej przez 30dni, powiększonej o kwotę stanowiącą równowartość kosztów związanych z odkupieniem bądź odtworzeniem stroju (wyznaczaną przez pracownika Wypożyczalni) zostanie automatycznie przekazana do firmy windykacyjnej.
 20. W przypadku zwrotu strojów zabrudzonych ponad normalne użytkowanie Wypożyczający zobowiązuje się pokryć koszt prania, który wynosi od 30zł (trzydziestu złotych) do 100zł (stu złotych) w zależności od rodzaju strojów i poziomu zabrudzeń. Kwota ta jest wyliczana przez pracownika Wypożyczalni w dniu zwrotu stroju do Wypożyczalni.
 21. Wypożyczalnia uprawniona jest do dochodzenia od Wypożyczających wszystkich roszczeń związanych z usługą wypożyczenia stroju.